Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
+90 212 210 00 33 - 210 55 88
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

MEVDUAT, TAHVİL VE EUROBOND FAİZLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ

ANASAYFA  /  MAKALELER  /  VERGI  /  MEVDUAT, TAHVİL VE EUROBOND FAİZLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ

                                                                                                                                  

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                                                                                                             

VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Dünya Gazetesi-20.09.2016

 

                       MEVDUAT, TAHVİL VE EUROBOND FAİZLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ

       Ticari kişilerin, bankalardan mevduat, tahvil ve benzeri finansman araçlarından sağladıkları faizler katma değer vergisine tabi olduğu halde, otuz yıldır bu vergilendirme yapılmamıştır. Resmi Gazete’nin 09.09.2016 günlü sayısında otuz yıldan bu yana askıda tutulan bir hüküm kaldırıldı. Devletin ve özel sektörün ne ile finans edileceğinden bu finansmanı yapacak olanların verecekleri kararları belirleyecek kadar nazik hususları içeren bu düzenleme, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle dikkat çekmeden, kendisinden hiç söz ettirmeden sessiz sedasız yasallaştı.

        Ticari bir organizasyon içerisinde borç para verilmesi karşılığında alınan faizler bir finansman hizmeti kapsamında KDV’ye tabi tutulmaktadır. Buna karşın aynı işletmelerin bankalara yatırdıkları mevduatlar ile çeşitli kurumlar tarafından ihraç edilen tahvil ve benzeri finansman araçlarından sağladıkları faizler KDV’ye tabi tutulmamaktadır. Bu uygulamaya KDV Kanunun 17/4-g maddesi dayanak gösterilmiştir. Oysa buradaki istisna hükmü bankaların ödedikleri faizler yönünden değil, kendi lehine aldıkları tutarlarla ilgilidir. Ticari işletmelerin bankalara yatırdıkları mevduatlar ile çeşitli kurumlar tarafından ihraç edilen tahvil ve benzeri finansman araçlarından sağladıkları faizler KDV’ye tabi olduğu halde, bu vergilendirme yapılmamıştır. KDV Kanunu 1 inci maddesiyle finansman hizmetlerini vergiye tabi tutmuş, 17/4-g maddesi ile döviz, para, hisse senedi, tahvil teslimini KDV’den istisna etmiştir. Yasada, bu ürünlerden sağlanan faiz gelirlerinin vergiden istisna edildiğine dair bir hüküm öngörülmemiştir. Aslında meselenin Vergi İdaresinin tebliğ ve özelgelerine sirayet etmiş yönüne bakıldığında vergileme yönünde bir çabanın olduğu ve fakat güç denklemi, uygulama aritmetiği gibi olguların aşılamadığı şeklinde bir kanaat edinilmektedir. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait 10.02.2015 tarih ve 84958988-130(5401-3829)-11151 sayılı özelgede “Türkiye’de tahvil ihraç eden kurumların finansman hizmeti aldığı ve sağlanan faizlerin KDV’ye tabi olduğu kabul edilmiştir.” Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 28.11.2011 tarih ve 51758 sayılı özelgede “Grup şirketi tarafından ihraç edilen tahvillerin satın alınması halinde elde edilen faiz gelirleri BSMV kapsamına girmeyeceğinden KDV’ye tabi olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Mevduat faizleri yönünden bir örnek vermek gerekirse bu konuda bir tarhiyattan söz edebiliriz. Bankaya yatırdığı mevduattan sağladığı faiz geliri üzerinden KDV hesaplamadığı gerekçesiyle bir mükellefe cezalı tarhiyat yapılmıştır. Davaya bakan, Danıştay 9. Dairesi 27.4.1999 tarih ve E:1998/1161, K:1999/1672 sayılı kararıyla “Bankaya yatan paranın bankaya sunulan bir hizmet sayılamayacağı” şeklinde bir gerekçeyle tarhiyatı terkin etmiştir.  Danıştay kararında, hükmün dayanağı olan yasa hükümleri gösterilmemiştir.

            Bu görüş ve uygulamalar sektörde ciddi bir tereddüt yaratmış olmalı ki, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), konu hakkında görüş talep etmiştir. GİB tarafından verilen 10.02.2015 tarihli özelgede tahvil faizlerinin, finansman temin hizmetinin karşılığı olarak prensip itibariyle KDV’ye tabi olduğu faiz geliri elde edenin banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olması ya da mahiyet itibariyle bu kapsamda bulunması durumunda KDV’den istisna olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Özelge yurt dışında ihraç edilen tahvil faizlerine yönelik olsa da bu görüşlerin yurt içinde ihraç edilen tahvil faizleri yönünden de geçerli olabileceği düşüncesi ve Özelgenin verildiği yerin ağırlığı itibariyle konu finans çevrelerinde kaygıyla karşılanmıştır. Zira hemen akabinde yine TBB’nin talebi üzerine GİB 18.03.2015 tarih ve 84958988-130(5401-3829)-E 26741 sayılı yazısı ile konunun yeniden değerlendirileceğini, 10.02.2015 tarihli özelgeye göre işlem tesis edilmemesini ve sonucun beklenmesi yönünde görüş bildirmiştir. Bu geri adıma uygun görüş, sırasıyla 3 Seri No.lu ve 6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Taslaklarına “Söz konusu ürünlerden sağlanan faiz, kupon ve benzeri ödemeler” istisna kapsamında değerlendirilmiştir” şeklinde geçmiştir. Ancak yayımlanan 3 ve 6 Seri KDV Tebliğlerinde bu düzenleme yer almamıştır. Yasa, ticari organizasyon içerisinde sağlanan faizlerin KDV’ye tabi tutulacağı yönünde olduğu halde, asıl işi para almak ve vermek olan finans kurumlarından sağlanan faiz gelirleri yönünden bu hüküm otuz yıldır askıda kalmıştır. İşte şimdi fiili durum yasallaştırılmıştır. Amaç vergi almamak ise doğru olan budur. Yusuf İleri
20-09-2016 09:30:13
Bu yaziyi indirmek için tıklayınız :   DOWNLOAD PDF

Bizi Takip Edin

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır Yusuf ileri

HİZMETLERİMİZ

 • » Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 • » Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 • » Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • » Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • » Hukuk Danışmanlığı

ADRES

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
Şişli/İSTANBUL
Yusuf ileri
2020 © Powered by : KETENCEK I.T