Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
+90 212 210 00 33 - 210 55 88
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

Kdv İle Altın Arama

ANASAYFA  /  MAKALELER  /  VERGI  /  Kdv İle Altın Arama

                                                                                                                                         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                                                                                                             

VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

 

Dr. Yusuf İLERİ
Dünya Gazetesi-26/12/2007

 

KDV İLE ALTIN ARAMA
Ülkemiz gündemine Bergama ile taşınan siyanürle altın aramaya ilişkin tartışmalar
şimdilerde Kaz Dağları’yla somutlaşmış durumda. İddialara göre, madenciler 100 bin dekarın
üzerinde, bir alanda sondaj çalışmaları yürütüyorlar. Eğer işletme ruhsatı verilirse, 100 bin
dekarlık alan altüst olacak. 1,5 milyon insanın içme, kullanma suyunun kaynağı bu alanda,
tarımın kaliteli yapıldığı bir yöre, her türlü meyvenin sebzenin en iyi yetiştiği bir yer.
Bunların sulama suyunun kaynağı da Kaz Dağları. Bu durumda topraklarımız kirlenecek,
sularımız zehirlenecek, dolayısıyla yörede yaşayan tüm canlılar zehirlenecek. Yani ağır ve
telafisi mümkün olmayan zararlar söz konusu. Ben konunun bu yanlarını işin uzmanlarına
bırakıyorum. Ancak bu ülkenin kuruluş ruhuna ve kuruluş sözleşmesine inanmış bir kişi
olarak bu tabloya kendi uzmanlık alanımda vergisel bir gözle bakmaya çalışacağım.
Altın arama faaliyetleri ile ilgili bir vergi istisnası var. Vergicilik dilinde verginin
konusuna girmekle beraber teknik, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerle bir kısım
kazançların vergi dışına çıkarılmasına istisna adı verilir. İstisna teknik bir ihtiyaçtan
kaynaklanmıyor. Demek ki yasa koyucu başta Kaz Dağları olmak üzere altın arama, işletme
ve zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde ekonomik, sosyal, ya da siyasal yarar görmekte,
“Kaz Dağları‘nın üstü altından daha değerli” olduğu yönündeki görüşlere değer vermemekte.
İstisnaya ilişkin hüküm Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (c) bendinde
yer almış. Maddeye göre; altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve
rafinaj faaliyetlerini yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.
İstisna hükmü 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2004
tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Maddeye göre; istisna kapsamına girecek
teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı yasada aldığı bu yetki ile yayınladığı 93 ve 95
seri no’lu KDV Genel Tebliğleri’yle istisna hükmüne ilişkin usul ve esaslar hakkında
açıklamalar yapmıştır.
Buna göre, istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin altın gümüş
ve/veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin
yürütülmesinde kullanılması gerekmektedir. Bu faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine,
teçhizat parça, iş makinesi, enerji, etüt, proje, müşavirlik, inşaat işleri, taşıma her türlü
kiralamalar (binek otomobiller hariç) satın alınması veya kiralanması istisna kapsamına giren
iktisadi kıymetlerin tadil, bakım ve onarım hizmetleri gibi mal ve alımları istisna kapsamında
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda rafinajı yapılacak ürünün satın alınması sırasında ödenen
vergiler de istisna kapsamındadır. Buna karşın mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile
binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna
kapsamında değerlendirilmeyecektir. İstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların

yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin
tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi kırtasiye, yiyecek,
giyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacaktır.
3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca
sadece altın, gümüş veya platin aramaya yönelik ruhsat verilmemekte, “maden arama” adı
altında ruhsat verilmektedir. Altın, gümüş veya platin işletme faaliyeti sırasında maden
cevherinin kompleks halde olması nedeniyle; altın, gümüş ve platin yanında başka metallerin
de üretilmesi, işletme faaliyetine ilişkin alımların tamamının istisnadan yararlanmasına engel
teşkil etmeyecektir. İstisna, verginin önce uygulanıp daha sonra iade edilmesi şeklinde
yürütülecektir. Firma, bir dönem içinde yaptığı harcamalardan istisna kapsamına girenleri
Bakanlar Kurulu’nca belirlenen alt limiti de dikkate almak suretiyle belirleyerek vereceği
KDV beyannamesine iade olarak dahil edecektir. Beyannamede ortaya çıkacak KDV alacağı,
miktarına ve nakden ya da mahsuben talep edilip edilmediğine bakılmaksızın münhasıran
yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade tutarı kadar
banka teminat mektubu ibraz eden mükelleflerin iade talepleri söz konusu raporların vergi
dairesine intikali beklenmeden yerine getirilecektir. Teminat mektubu, inceleme raporu veya
yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülecektir.
KDV sisteminde genel espri, mal ve hizmet alımlarında KDV ödenir. Satışlarda ise,
KDV tahsil edilir. Arada müspet bir fark çıkarsa bu fark, firma tarafından vergi dairesine
ödenir. Altın, gümüş ve platin madencileri ise istisna sayesinde alımları sırasında ödedikleri
KDV’leri satışlarla ilişkilendirmeden geri alabileceklerdir. İddialar ve yöre halkının tepkisi
göz önüne alındığında toplumsal bir yarardan söz edemeyiz. Kala kala ekonomik ve siyasal
yarar kalıyor. Ortaya bir ekonomik yararın çıkacağı kesin. Ama bu kazancın şirketler mi
yoksa Hazine mi elde edecek? Bu işte ekonomik yararla siyasal yarar yan yana duruyor.
Dikkat edilir ise firmalar, yüklendikleri KDV’leri iade almakla, faaliyetlerini kamusal bir gelir
olan vergilerle finans etmek imkânını elde etmiş olacaklardır. Acaba çayın taşıyla, çayın kuşu
mu vuruluyor?



Yusuf ileri
27-10-2015 12:01:23
Bu yaziyi indirmek için tıklayınız :   DOWNLOAD PDF

Bizi Takip Edin

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır Yusuf ileri

HİZMETLERİMİZ

 • » Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 • » Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 • » Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • » Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • » Hukuk Danışmanlığı

ADRES

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
Şişli/İSTANBUL
Yusuf ileri
2020 © Powered by : KETENCEK I.T