Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
+90 212 210 00 33 - 210 55 88
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

ELEKTRONİK TEBLİĞ SİSTEMİNDE ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?

ANASAYFA  /  MAKALELER  /  VERGI  /  ELEKTRONİK TEBLİĞ SİSTEMİNDE ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?

                                                                                                                                          

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                                                                                                             

VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

 

Dr. Yusuf İLERİ
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
[email protected]
Dünya Gazetesi-31.10.2015

 

 

ELEKTRONİK TEBLİĞ SİSTEMİNDE ÇIKIŞ MÜMKÜN MÜ?

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği ile
kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi
mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi
olmayan çiftçiler hariç) elektronik ortamda tebligat kapsamına alınmışlardır. Bu isteğe bağlı
olmayan bir zorunluluktur. Öyle ki, Tebliğin 7. bölümünde elektronik tebligat sistemi
kapsamına alınan gerçek kişilerin ölüm ve gaiplik dışında bu sitemden bir daha çıkmalarına
yasak getirilmiştir. Tüzel kişilerde ise, sistemden çıkış, bunlar için ölümün muadili olan
ticaret sicil kayıtlarının silinmesi (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) ile mümkün
kılınmıştır. İhtiyari olarak sisteme girenlere ise, sistemden çıkmalarına ebed-müddet yasak
getirilmiştir. Oysa zorunluluk kapsamında olmayan bir mükellef nasıl ki kendi isteği ile
sisteme girmiş ise aynı şekilde çıkabilmelidir.
Zorunluluk kapsamına alınmış bir mükellefin bunu kabul etmeme hakkı var mıdır?
Yani bir mükellef vergi dairesine müracaatla elektronik ortamı takip etmek konusunda yeterli
donanımı olmadığı için süreleri kaçırabileceğini, bu nedenle de sisteme girmek istemediğini,
VUK’un 100. maddesinde sözü edilen bilinen adreslerinden tebligat açısından bugüne kadar
en küçük bir sorun yaşanmadığının vergi dairesi bilgileriyle de sabit olduğunu ileri sürerek
tebligatın eskiden olduğu gibi bilinen adreslerine pasta ile yapılmasını talep ederse ne
olacaktır? Elektronik ortamda tebligatı düzenleyen VUK’un 107/A maddesinin üçüncü
fıkrasında “Maliye Bakanlığı, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu
getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Denilmiştir. Maliye Bakanlığı yayımladığı
tebliğde, Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Tebliğ ekindeki
“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri
istenmiştir. Tebliğ’de, yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan
mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verileceği” vurgusu
yapılmıştır. “Gerekli şartları taşıyanlar”la neyin kastedildiği belli değildir. Başvuranlardan
Tebliğ’le belirtilen mükelleflerden olup olmadığına mı bakılacaktır? Yoksa, zorunluluk
kapsamındaki mükellefler arasında elektronik tebligata uyum sağlamaktan zorlanacak
mükellefler seçilip bir eleme mi yapılacaktır? Ya da yukarıda örneğini verdiğim tarzdan
sisteme girmek istemeyen mükellefler mi kast olunmaktadır? Bütün bunlar belli değildir.
Ancak aynı Tebliğde elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu
yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezaların
kesileceğini, ardında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresi”ni muhatabına verilerek elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine
başlanacağını belirtmiştir.
Elektronik tebligat sistemi günlük takip gerektiren, aksi durumda katlanılmayacak
kadar ağır sonuçlar doğurmaya aday bir konudur. Mükelleflerin bu konuda en etkili şekilde
bilgilendirilmelerindeki önem ortadadır. Belirtmek gerekir ki, mükelleflerin, hem Tebliği,
hem kesilen ceza ve zorunluluk kapsamına alındığına ilişkin işlemi yargıya götürme hakları
vardır. Ancak yargılama sonucuna kadar kendisine bildirilen elektronik tebligat adreslerini takip

ederek herhangi bir hak kaybına uğramamak için en yüksek düzeyde dikkat
gösterilmesinde yarar vardır. Bu düzenlemenin adil yargılama hakkını engelleyen bir
potansiyeli içerip içermediği, yargı tarafından sonuca bağlanacak bir husus olarak orta yerde
durmaktadır. Elektronik ortamdaki tebligatla birlikte vergi uyuşmazlıklarında tebligatın somut
olaydaki durumu daha da önemli hale gelmiştir. Özellikle idari ya da yargısal bir başvuru
olmadan kesinleşen tarhiyatların tahsilat aşamalarının tebligat boyutunun önümüzdeki
dönemde yargıyı bir hayli meşgul edeceğini söylemek bir kehanet değildir. Zorunluluğa
uymayanlara VUK’un mükerrer 355’inci maddesi uyarınca uygulanacak ceza ise
Anayasamızın 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Ceza ve ceza yerine geçen
güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” hükmü karşısında tartışmalıdır. VUK’un
Mükerrer 355’inci maddesinde elektronik tebligat sistemi ile getirilen yükümlülüklere
uyulmaması halinde ceza kesileceği yönünde herhangi bir hüküm yoktur. Tebligat yapma
yükümlüğü idareye aittir. Bir tek tıkla teyit almadan aradan çekilerek bunca verginin
sorumluğunu mükellefe yüklemenin açacağı sorunlar ile yargının bakışı şimdiden merak
konusudur.Yusuf ileri
13-11-2015 09:53:37
Bu yaziyi indirmek için tıklayınız :   DOWNLOAD PDF

Bizi Takip Edin

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır Yusuf ileri

HİZMETLERİMİZ

 • » Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 • » Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 • » Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • » Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • » Hukuk Danışmanlığı

ADRES

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
Şişli/İSTANBUL
Yusuf ileri
2020 © Powered by : KETENCEK I.T