Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
+90 212 210 00 33 - 210 55 88
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

Elektronik Beyanname Tercihe Bırakılmalı

ANASAYFA  /  MAKALELER  /  VERGI  /  Elektronik Beyanname Tercihe Bırakılmalı

                                                                                                                                         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                                                                                                             

VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

 

Dr. Yusuf İleri
Haliç Üniversitesi
Dünya Gazetesi – 09.11.2005

 

ELEKTRONİK BEYANNAME TERCİHE BIRAKILMALI
Maliye Bakanlığı yayınladığı 240, 246 ve 351 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğleriyle, VUK'nun mükerrer 257. maddesindeki yetkilerini dayanak göstererek bazı
beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi yönünde düzenlemeler yapmıştır.
346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aktif ve ciro toplamları esas
alınmak suretiyle gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için
yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini; özel tüketim vergisi,
özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri için ise aktif ve ciro toplamlarına
bakılmaksızın bu vergilerin beyannamelerini elektronik ortamda verme mecburiyeti
getirilmiştir.
Bu tebliğde, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin
vergi türleri itibariyle mecburiyetlerinin başlama tarihleri belirlenmiş, bu tarihlerden sonra
elden veya posta ile gönderilmesi halinde, VUK'nun mükerrer 355. maddesinde mükellefin
durumuna uyan özel usulsüzlük cezalarının kesileceği belirtilmiş olup, vergi daireleri de,
mecburiyetin başlama tarihinden sonra yasal süreleri içerisinde elden verilen veya posta ile
gönderilen beyannameler için elektronik ortamda verilmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük
cezası kesmiştir.
GVK'nun "Yıllık Beyannamenin Verilmesi" başlığını taşıyan 92. maddesinin birinci
paragrafında bir takvim yılına ait beyannamenin vergiyi tarha yetkili vergi dairesine verileceği
veya taahhütlü olarak posta ile gönderileceği belirtilmiştir. KVK'nun 29. maddesindeki
düzenleme de benzeri mahiyettedir. Yani gerek gelir vergisi, gerek kurumlar vergisi
beyannamesi olsun verilme şekliyle ilgili olarak kendi vergi yasalarında özel kural
bulunmakta olup; bu özel kural ise, beyannamenin elden vergi dairesine ya da taahhütlü
olarak posta ile gönderilmesi şeklindedir.
Elektronik ortamda beyanname verilmesine dayanak yapılan VUK'nun mükerrer 257.
maddesindeki hüküm; İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında beyanname verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu
zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları
itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin Maliye Bakanlığı'na yetki verilmesine dair genel
nitelikli bir düzenlemedir. Yani ne bu maddede beyannamelerin elektronik ortamda
verilmesinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm bulunmakta, ne de kapsam dahilindeki beyannameler

için GVK'nun 92. maddesiyle KVK'nun 29. maddesinin yürürlükten
kaldırıldığına dair bir düzenleme yer almaktadır.
Beyannamenin tarha yetkili vergi dairesine elden verileceği veya taahhütlü olarak
posta ile gönderileceğine dair kural ancak kanunla kaldırılabilir. Yani Maliye Bakanlığı'na
elektronik beyanname verilme zorunluluğu koymasına yetki veren mükerrer 257. maddedeki
hüküm normlar hiyerarşisine aykırıdır. Beyannamelerin tarha yetkili vergi dairesine verilmesi
veya taahhütlü olarak posta ile gönderilmesine dair hükümler özel yasaları olan GVK ve
KVK'da olduğu gibi durduğu halde, yapılan bir idari düzenlemeyle ezcümle bir genel tebliğle
bu hükümler yok sayılmıştır. Bir genel tebliğle, yürürlükte bulunan bir yasanın üstüne ve
dışına çıkılmış adeta yasa hükümleri işlevsiz bırakılmıştır.
Hukukun temel kuralı özel hükümle genel hükmün çatışması halinde özel hükmün
geçerli olduğu yönündedir. Beyannamelerin tarha yetkili vergi dairesine verilmesi veya
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesine ilişkin kural, her vergi yasasında ayrı ayrı yer almış
özel bir düzenlemedir. Buna karşılık VUK mükerrer 257. maddesindeki düzenleme genel bir
hükümdür. Bütün vergi yasalarındaki vergi beyannamelerini ve dolayısıyla mükelleflerini
kapsayabilir vüsattadır.
213 sayılı VUK'nun 4. maddesine göre vergi dairesi, vergiyi tarh ve tahakkuk ettiren
dairedir. Bu cümleden hareketle vergi dairesi elden verilen veya posta ile gönderilen
beyannamelerdeki bilgileri dilerse elektronik ortama aktarabilir. Buna engel olarak gerek
vergi yasalarımızda ve gerekse diğer yasalarda herhangi bir hüküm yoktur. Üstelik böyle bir
uygulama ile vergi dairesi; hem hedeflediği uygulamaları gerçekleştirir, hem de vergi
mükellefleri çeşitli sıkıntılara, mali yüklere ve cezalara muhatap olmaz. Öyle anlaşılıyor ki
vergi idaresi, kendisi tarafından yapılması gereken işleri, vergi mükelleflerine cezai
müeyyideler göstermek suretiyle yüklemeyi tercih etmiştir. Hâlbuki daha evvel yine Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanan 340 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Gelen Tebliği'nde
beyannamelerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün
olmaması halinde, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunan vergi dairesine posta
yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi imkânı sağlanmıştır.
Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi bir seçenek olarak uygulanabilir.
Mükelleflere kanunda yer alan seçenekler yanında bu seçeneği de kullanmaları yönünde
serbestlik verilebilir.
Ancak yüzbinlerce mükellefi kapsayabilir genişlikteki bir uygulamanın tek seçeneğe
ve bir zorunluluğa dönüştürülmesi sadece hukuka uygunluk açısından değil, ekonomimize
etkisi ve uygulamadaki güçlükleri açısından da ele alınmalıdır.Yusuf ileri
27-10-2015 12:30:41
Bu yaziyi indirmek için tıklayınız :   DOWNLOAD PDF

Bizi Takip Edin

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır Yusuf ileri

HİZMETLERİMİZ

 • » Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 • » Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 • » Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • » Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • » Hukuk Danışmanlığı

ADRES

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
Şişli/İSTANBUL
Yusuf ileri
2020 © Powered by : KETENCEK I.T